سرفصل های دوره

تکنیک های مذاکره و متقاعدسازی (استاد فربد طهرانی)
۱
برندسازی شخصی و سازمانی (استاد مهدی صنم پور)
۲
فن بیان و سخنوری برای مدیران (استاد مهدی صادقلو)
۳
ارتباط موثر حرفه ای (استاد سینا محمدیان)
۴
روابط و قوانین کار ویژه مدیران (استاد وحید حاجی زاده)
۵
سیستم سازی کسب و کار (استاد مصطفی شهبازی)
۶