دوره های در حال ثبت نام

بوت کمپ تحول به سبک کوچینگ
تاریخ برگزاری: 1403/2/13 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/2/13
مانده تا برگزاری: 18 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
پریمیوم ۱۴
تاریخ برگزاری: 1403/2/15 09:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/2/14
مانده تا برگزاری: 20 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره فن بیان ۲۱
تاریخ برگزاری: 1403/2/16 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/2/16
مانده تا برگزاری: 21 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم