• برای ورود به جلسه مقدماتی فارکس"، شماره خود را وارد کرده و دکمه ورود به کلاس را بزنید.

    زمان برگزاری کلاس: امروز ساعت 20:30