شما وارد سیستم نشده اید. لطفا ابتدا وارد سیستم شوید: 

ورود به کلاس

ورود به کلاس (لینک جایگزین و کمکی)

 

برنامه کلاسی

جلسه روزهای برگزاری ساعت برگزاری دانلود
مقدماتی دوشنبه
۲۰ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱ یکشنبه
۲۶ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲ سه شنبه
۲۸ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۳ پنج شنبه
۳۰ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۴ شنبه
۲ اسفند
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]

 

 

فاز مطالعاتی این دوره

فایل های این دوره