برنامه کلاسی


جلسه

 


روز برگزاری

 


ساعت برگزاری

 


دانلود ویدیو

 


۱

 


شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

 


۱۶ الی ۱۷:۳۰

 


دانلود جلسه اول

 


۲

 


شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

 


۱۸ الی ۱۹:۳۰

 


دانلود جلسه دوم

 


۳

 


یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

 


۱۶ الی ۱۷:۳۰

 


دانلود جلسه سوم

 


۴

 


یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

 


۱۸ الی ۱۹:۳۰

 


دانلود جلسه چهارم

 


۵

 


چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

 


۲۱:۰۰

 


دانلود جلسه پرسش و پاسخ

 

 

 

فاز مطالعاتی این دوره

فایل های این دوره