دوره های در حال ثبت نام

دوره کوچینگ مدیران ۵
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۵/۱۶ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۳/۵/۱۶
مانده تا برگزاری: ۱۴ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم

تلویزیون خانه کیفیت

تکنیک دو پای میمون در سیستم سازی

پادکست های بیشتر
مقالات

چگونه با درک نیازهای مشتری، فروش خود را افزایش دهید

سازمانی

PDCA چرخه Deming در سیستم سازی؛ چرخه PDCA راهکاری برای بهبود مستمر کیفیت

مقالات

راه‌های موفقیت و دستیابی به اهداف در دنیای امروز

مقالات

سخنرانی در جمع یا جلسه: هنر ارتباط و تأثیرگذاری

مقالات

استراتژی های کسب و کار برای رشد و موفقیت