دوره های در حال ثبت نام

فروش حرفه ای
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۴ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۷/۱۴
مانده تا برگزاری: ۱۴ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره فن بیان ۲۰
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۵ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۷/۱۵
مانده تا برگزاری: ۱۵ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
مدیران سرآمد
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۹ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۷/۱۹
مانده تا برگزاری: ۱۹ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
پریمیوم ۱۳
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۱۵ ۰۹:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۸/۱۴
مانده تا برگزاری: ۴۵ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم

تلویزیون خانه کیفیت

تکنیک دو پای میمون در سیستم سازی

پادکست های بیشتر
مقالات

راه‌های موفقیت و دستیابی به اهداف در دنیای امروز

مقالات

سخنرانی در جمع یا جلسه: هنر ارتباط و تأثیرگذاری

مقالات

استراتژی های کسب و کار برای رشد و موفقیت

مقالات

سیستم سازی در کسب و کار: بهبود عملکرد و بهینه‌سازی فرآیندها

مقالات

مدیریت کارکنان: راهنمای کامل برای یک تیم موفق